Sustavi video nadzora korisniku omogu?avaju nadzor nad pojedinim objektom ili vi?e njih u sklopu ve?ih kompleksa poput kruga tvornica ili trgova?kih centara. Bez obzira o kakvom se objektu radi, izradit ?emo i ponuditi optimalno rje?enje prema va?im ?eljama i pravilima struke.

U mogu?nosti smo Vam ponuditi i najzahtjevnije sustave video nadzora koji se zasnivaju na mre?noj IP tehnologiji, te opremi vrhunskog ameri?ko-engleskog proizvo?a?a NVT koji u sklopu telekomunikacijskih ormara nudi kompletna rje?enja sustava video nadzora bez upotrebe klasi?nih koaksijalnih kablova. U ponudi imamo i druge svjetske proizvo?a?e opreme kao ?to su Samsung, Techwin, JVC, GV i AVC.

Svaki objekt koji se ?titi sustavom video nadzora mo?emo povezati na udaljeni centar nadzora putem standardnih telefonskih linija, stalnog voda na Internet ili putem mobilnog telefona ?to korisniku pru?a mogu?nost pra?enja doga?anja s bilo kojeg mjesta. Svim video zapisima na DVR ure?ajima ili serverima mo?ete pristupiti preko lokalne ra?unalne mre?e ili s udaljenog mjesta nadzora putem Interneta.

Uz izvo?enje sustava video nadzora osiguravamo i odr?avanje ve? postoje?ih instaliranih sustava uz osiguranje svih potrebnih dijelova i minimalnog vremena potrebnog za eventualnu intervenciju. Kao ovla?tena tvrtka od MUP-a za sve izvedene sustave osiguravamo sve potrebna uvjerenja o ispravnosti rada sustava tehni?ke za?tite.

 
     
SAMSUNG    
TECHWIN    
JVC    
NVT    
GEOVISION    
PELCO    
     
            Copyright © TESI d.o.o.